Współpracujemy ze studentami z niepełnosprawnościami oraz osobami doświadczającymi kryzysów zdrowia psychicznego.

Misją Biura jest:

  • integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim,

  • wyrównanie szans edukacyjnych,

  • likwidowanie barier społecznych, architektonicznych i mentalnościowych,

  • dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów o różnych potrzebach, które wynikają z ich stanu zdrowia.

W czasie dyżurów, udzielamy porady związanych ze studiowaniem oraz pomagamy rozwiązywać różne, indywidualne problemy. Wszystkim studentom zapewniamy dyskrecję i przyjemną atmosferę.

Na podstawie Zarządzenia nr 2/R/2019-2020 Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych sprawuje Pani Małgorzatę Orzeł. Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych podlega bezpośrednio Rektorowi Uczelni.

Do podstawowych kompetencji i obowiązków Pełnomocnika należy wspieranie wszelkich działań na rzecz pełnej integracji społecznej, aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzenie Biura ds. osób niepełnosprawnych (dyżur raz w tygodniu), prowadzenie panelu informacyjnego Biura, określanie potrzeb związanych ze studiowaniem osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik pełni nadzór i zarządza Biurem ds. osób niepełnosprawnych (BON), którego zakres działalności określony jest w Regulaminie stanowiącym Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 83/R/2015-2016 Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Dokumenty:

Obowiązujące z dniem 26 listopada 2020 r.:

Zarządzenie nr 2/R/WSPA/2019-2020

Regulamin BON

Załącznik do Zarządzenia nr 2/R/WSPA/2019-2020

Obowiązujące do dnia 25 listopada 2020 r. (włącznie):

Zarządzenie nr 83/R/2015-2016

Regulamin BON

Załącznik do zarządzenia nr 83

Raport z audytu dostępności Uczelni – raport z audytu raport z audytu

Biuro:

pokój 308 III piętro
godziny dyżurów: 8.30 – 14.30 (pon. – piątek)
m.orzel@wspa.pl
tel: 081 4529411